Sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej

art

Sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, również w postaci papierowej, jakże i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli wyważony zostanie istotny szaniec papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w taki sposób istotnych zmianach warto rozpatrzyć nowy status i przełożyć go na użyteczne aspekty obsługi tej dokumentacji. Szczegółowo przeanalizowane zostaną normy możliwej elektronizacji akt osobowych oraz kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną zarówno niezbędne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej pokazany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym również w systemach klasy EZD. Poruszone będą również kwestie archiwizacji tej dokumentacji również wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Pojęcie dokumentacji pracowniczej. zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2020 r.. typy dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2020 r.. Regulacje prawne w obszarze postępowania z dokumentacją pracowniczą. Kodeks pracy. akty wykonawcze do Kodeksu pracy. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach razem z aktami wykonawczymi. regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO). Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej. prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej. elektronizacja dokumentacji pracowniczej. normy zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie). to znaczy możliwe co w regulaminie pracy są „hybrydowe” akta osobowe?. techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania wobec systemów teleinformatycznych. to znaczy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny to znaczy wystarczy wartość bezwzględna w systemach klasy EZD?. zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych. normy zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej. obowiązki informacyjne pracodawców. normy udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom dodatkowo osobom uprawnionym. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt. system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe. bezdziennikowy system kancelaryjny. wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych oraz akt osobowych. pisma, sprawy, akta, teczki. obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej. zasady skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. którym dokumentom wydłuża się czas przechowywania a którym skraca i od czego to zależy. który jest działanie innowacyjnych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej. porządkowanie akt co reguluje regulamin pracy osobowych. czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych. sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne. sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach.

Komentarze: 1


noavatar.png
Twardosław Barnabaszu 2020-05-04

Nie wiem, gdzie otrzymujesz informacje, ale dobry temat. Muszę spędzić trochę czasu, aby dowiedzieć się więcej lub zrozumieć więcej. Dzięki za świetne info szukałem informacji o mojej misji.